Sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ cử tri giao phó

Đăng lúc: Thứ năm - 12/05/2016 16:19 - Người đăng bài viết: admin
Quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đang xây dựng chương trình hành động để ngay khi trúng cử, có thể bắt tay thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử.

Trên cơ sở chương trình hành động của các ứng cử viên, Báo Hà Tĩnh điện tử lược ghi và trân trọng giới thiệu tới bạn đọc chương trình hành động của đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

sau sat co so gan gui nhan dan hoan thanh tot nhiem vu cu tri giao pho

Đồng chí Lê Đình Sơn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII.

Tôi rất vinh dự và phấn khởi được các cơ quan, tổ chức giới thiệu, được cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm và hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của Ủy ban MTTQ tỉnh đưa vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021; được Ủy ban Bầu cử tỉnh phân công ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 4, thuộc địa bàn TP Hà Tĩnh. Việc ứng cử tại địa bàn thành phố còn xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm của một công dân đã sinh sống trên địa bàn gần 20 năm qua và trách nhiệm của chính mình là người đứng đầu cấp ủy và HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Cá nhân tôi đã tham gia 2 khóa HĐND tỉnh. Gần đây, được HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011-2016 bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh. Tôi và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới luôn xác định chương trình hành động phải có tính khả thi cao, phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện cụ thể của tỉnh, của từng địa phương. Thông qua chương trình hành động, mỗi ứng cử viên phải đưa ra những giải pháp cụ thể, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Đặc biệt, khi các ứng cử viên được cử tri tín nhiệm chọn bầu trở thành 55 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII phải đề cao trách nhiệm, tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của các tầng lớp cử tri và tiếp tục kế thừa những thành quả đã đạt được của nhiều thế hệ, trong chương trình hành động của mình, tôi xin trao đổi một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất: Đảng ta lãnh đạo Nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội bằng cương lĩnh chính trị, chiến lược, chính sách, chủ trương; bằng công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và kiểm tra, giám sát việc thực hiện; bằng sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên; Đảng giới thiệu cán bộ đủ tiêu chuẩn để ứng cử hoặc bổ nhiệm vào cơ quan nhà nước và đoàn thể chính trị - xã hội. Để đảm bảo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các cơ quan nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, sau đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy đã thống nhất quyết định phân công tôi với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy tỉnh tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Đây là điều kiện thuận lợi, đồng thời là nhiệm vụ mà tập thể cấp ủy giao cho cá nhân tôi, nhằm đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và có trách nhiệm cao với TP Hà Tĩnh - trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh.

sau sat co so gan gui nhan dan hoan thanh tot nhiem vu cu tri giao pho

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn tham quan mô hình vườn mẫu của gia đình ông Trịnh Văn Châu ở thôn Tân An, xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên)

Thứ hai: Tiếp tục phát huy những kinh nghiệm của bản thân trong thời gian công tác 2 nhiệm kỳ HĐND tỉnh và hiện nay trên cương vị Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI để thể hiện rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương theo tinh thần đổi mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Từ đó, đóng góp thiết thực vào việc đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh thực sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân.

Thứ ba: Tập trung xây dựng HĐND tỉnh thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đảm bảo vì nhân dân, lắng nghe nhân dân, phục vụ nhân dân; xem xét, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong việc quyết định những vấn đề của địa phương trên các lĩnh vực theo quy định của pháp luật; trong việc giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND; tăng cường công tác giám sát các chủ trương, chính sách về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, phải khắc phục những hạn chế, tồn tại trong các hoạt động của HĐND.

Thứ tư: Phát huy vai trò của HĐND - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân để ban hành các cơ chế, chính sách thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là 3 nhiệm vụ đột phá trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và chương trình toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, để UBND chỉ đạo tổ chức thực hiện trong thực tiễn, trọng tâm là:

- Tập trung đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt 22%/năm trong giai đoạn 2015-2020. Phát triển mạnh các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp cơ khí, chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp. Từ đó, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chú ý gắn tăng trưởng kinh tế nhanh với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái để đảm bảo phát triển bền vững.

- Đi đôi với phát triển các ngành công nghiệp, phải quan tâm đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn minh; công nghiệp hóa gắn với đô thị hóa. Ưu tiên phát triển các đô thị trung tâm gồm: TP Hà Tĩnh, TX Kỳ Anh và TX Hồng Lĩnh. Có chính sách để huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư phát triển các điểm đô thị vệ tinh gồm các thị trấn, thị tứ, tạo thành chuỗi đô thị gắn kết với xây dựng các điểm xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu. 

- Coi trọng phát triển toàn diện nông nghiệp, đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM để đảm bảo phát triển bền vững. Phát huy những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn 2010-2015 để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng NTM đi vào chiều sâu; tập trung cao đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trên nền tảng các xã đã đạt chuẩn để tiếp tục xây dựng, phát triển thành các xã NTM kiểu mẫu; phấn đấu xây dựng một số huyện đạt chuẩn NTM trong nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Phát triển mạnh dịch vụ, thương mại, du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và khu vực. Chú trọng phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp, nông nghiệp; dịch vụ logistics...

- Cùng với phát triển kinh tế, phải chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho con em Hà Tĩnh vào làm việc trong các khu kinh tế, các dự án, cơ sở sản xuất trên địa bàn. Thường xuyên quan tâm chăm lo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng, nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng tái định cư... Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo.

- Thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Chú trọng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính công, công tác cán bộ, lao động người nước ngoài, quản lý an ninh trật tự…

sau sat co so gan gui nhan dan hoan thanh tot nhiem vu cu tri giao pho

... và kiểm tra sản xuất tại huyện Kỳ Anh

-  Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tập trung xử lý các vụ việc bức xúc, dư luận quan tâm; tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

- Kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 03-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các chủ trương của tỉnh về tăng cường kỷ luật, siết chặt kỷ cương hành chính. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Mở rộng dân chủ, đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nêu gương trách nhiệm người đứng đầu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Thứ năm: Nếu được cử tri TP Hà Tĩnh tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tôi sẽ tích cực tham gia trực tiếp với các cử tri để tìm các giải pháp huy động các nguồn lực, tìm động lực mới, cùng bà con cử tri và đội ngũ cán bộ tập trung phát triển KT-XH của thành phố, phấn đấu đưa TP Hà Tĩnh sớm đạt đô thị loại II, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Trọng tâm là phát triển thương mại, dịch vụ chất lượng cao, như: dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; nhà hàng, khách sạn; giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe; dịch vụ khoa học, công nghệ; tư vấn pháp luật; giao thông vận tải công cộng...

Tạo bước đột phá về phát triển dịch vụ thương mại để thành phố thực sự là đầu mối giao thương cung ứng cơ bản, kịp thời, có chất lượng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho quá trình sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm và phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất ven đô thị và lợi thế về khoa học, công nghệ, thị trường v.v... để phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng công nghệ cao.

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Phát huy lợi thế của thành phố để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn thành phố và trong tỉnh. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với người có công, các đối tượng chính sách. Thường xuyên chú trọng tạo dựng ý thức và hành động tự giác về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị của người Thành Sen.

Trên cơ sở quy hoạch chung của tỉnh, tập trung xây dựng đô thị thành phố phát triển bền vững, đảm bảo tổng hòa các yếu tố: kinh tế đô thị, văn hóa - xã hội đô thị, môi trường sinh thái đô thị, kết cấu hạ tầng đô thị và quản lý đô thị; liên kết chặt chẽ không gian đô thị với vùng nông thôn ngoại thành và vùng nông thôn các huyện phụ cận. Chú trọng phát huy nội lực của thành phố, tranh thủ nguồn lực của Trung ương, của tỉnh để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hiện đại hóa hạ tầng điện chiếu sáng, cải tạo hệ thống thoát nước; xây dựng, cải tạo các công trình phúc lợi công cộng. Kết hợp nâng cấp, chỉnh trang các công trình hiện có với đầu tư xây dựng mới đảm bảo đồng bộ, hiện đại, có tầm chiến lược.

Quan tâm xử lý các loại chất thải, bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp. Xây dựng chính quyền điện tử hiện đại; thành lập trung tâm hành chính công của thành phố nhằm tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền đô thị từ thành phố đến cơ sở, nhất là quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng cơ bản, môi trường đô thị, quản lý thị trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...

Thứ sáu: Với trách nhiệm là đại biểu HĐND tỉnh được bầu trên địa bàn thành phố, tôi sẽ không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, sâu sát cơ sở, gần gũi nhân dân, liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành thời gian nhiều nhất để tiếp xúc cử tri, lắng nghe ý kiến của cử tri; báo cáo ý kiến, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của cử tri đến cơ quan HĐND tỉnh. Ngoài hoạt động tiếp xúc cử tri theo quy định, là người đứng đầu cấp ủy tỉnh, tôi mong muốn thường xuyên nhận được những ý kiến đóng góp, phản ánh của cử tri bằng các hình thức khác phù hợp để tôi và các đại biểu HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà nhân dân và cử tri tin tưởng giao phó.

Nhiệm vụ đặt ra còn rất nặng nề; thách thức, khó khăn còn nhiều; yêu cầu đòi hỏi rất cao. Nhưng hướng phát triển của tỉnh nhà nói chung và TP Hà Tĩnh nói riêng ngày càng rõ hơn. Chúng ta tin tưởng rằng, với sức mạnh tổng hợp từ truyền thống tốt đẹp của quê hương, kế thừa những thành quả đã đạt được và truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân, TP Hà Tĩnh sẽ sớm trở thành đô thị loại II, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh xây dựng tỉnh Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn theo hướng công nghiệp hiện đại.

Về phần mình, với phương châm hành động là: “Đoàn kết, sáng tạo, kế thừa thành quả, tìm động lực mới, vượt qua thách thức”, được cử tri và nhân dân hết lòng ủng hộ, giúp đỡ và giám sát, tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ người đại biểu của nhân dân.


Nguồn tin: baohatinh.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
văn nghệ chào mừng đại hội đoàn thanh niên 2017

LIÊN KẾT WEBSITE

Thống kê

  • Đang truy cập: 21
  • Hôm nay: 1716
  • Tháng hiện tại: 51867
  • Tổng lượt truy cập: 2198862